PRIVACYBELEID

Definities

a. Privacybeleid: dit privacybeleid;
b. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website;
c. Verantwoordelijke: Stichting Zorgladder, e-mailadres: info@zorgladder.nl
d. Website: de website onder www.zorgladderdev.nl

1. Algemeen

1.1. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Stichting Zorgladder de persoonsgegevens van haar Gebruikers in algemene zin verwerkt.
1.2. De persoonsgegevens die door Stichting Zorgladder worden verwerkt zijn onder andere:
– Voornaam
– Achternaam
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– En andere persoonsgegevens die door de Gebruiker schriftelijk worden verstrekt aan Stichting Zorgladder

2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

2.1. Stichting Zorgladder verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan Stichting Zorgladder heeft doorgegeven, bijvoorbeeld door contact op te nemen met Stichting Zorgladder of doordat de Gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
2.2. Stichting Zorgladder gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Stichting Zorgladder heeft verstrekt. Dit kan zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is.
2.3. Daarnaast kan Stichting Zorgladder de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van diensten van Stichting Zorgladder die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij zich via de opt-out mogelijkheid in de nieuwsbrief uitschrijven of contact opnemen met Stichting Zorgladder

3. Minderjarigen

3.1. In sommige gevallen vraagt Stichting Zorgladder expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Stichting Zorgladder De ouder of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Stichting Zorgladder verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

4. Doorgifte aan derden

4.1. Stichting Zorgladder zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
4.1.1. De doorgifte geschiedt aan een door Stichting Zorgladder voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker; of
4.1.2. Stichting Zorgladder op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

5. Doorverwijzingen

5.1 Deze website kan doorverwijzingen bevatten naar websites van derden, bijvoorbeeld in de vorm van een hyperlink, banner of button. Stichting Zorgladder is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

6. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens

6.1. De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming
6.2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen:
Stichting Zorgladder
Postbus 340
2700 AH Zoetermeer
info@zorgladder.nl
6.3. Stichting Zorgladder zal zich inspannen om binnen 4 weken te reageren op een verzoek van een Gebruiker tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, verplaatsing en afscherming van de persoonsgegevens die betrekking hebben op de Gebruiker. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn voor Gebruiker. Alvorens gehoor te geven aan een verzoek als bedoeld in dit artikel, zal Stichting Zorgladder de gebruiker over deze kosten informeren.
6.4. Een weigering om aan het in lid 1 van dit artikel vermelde verzoek te voldoen zal met redenen worden omkleed.
6.5. Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@zorgladder.nl

7. Bewaartermijn

7.1. Stichting Zorgladder bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, tenzij Stichting Zorgladder op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

8. Beveiliging

8.1. Stichting Zorgladder heeft juridische, technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

9. Wijzigingen in het Privacybeleid

9.1. Stichting Zorgladder behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Stichting Zorgladder adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 1 januari 2020.

10. Toepasselijk recht

10.1. Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacybeleid is Nederlands recht van toepassing.

11. Google Analytics

Stichting Zorgladder gebruikt Google Analytics. Het IP-adres van de Gebruiker is geanonimiseerd en er worden geen gegevens gedeeld met Google. Stichting Zorgladder heeft een verwerkingsovereenkomst met Google getekend. De anonimisering van Google Analytics data betekent dat Stichting Zorgladder deze Analytics cookies zonder toestemming mag plaatsen. De Gebruiker wordt op de hoogte gesteld van deze cookies middels een cookiebanner dat tot acceptatie getoond wordt.