Over Zorgladder

VERBETER(T) JE ZORG


Het verbeteren van de zorg is mogelijk door de kwaliteit van geleverde zorg op een systematische wijze te beoordelen. Zorgladder is hét digitale platform dat hierbij ondersteunt. Op basis van gevalideerde instrumenten (Patient Reported Outcome Measures, kortweg PROMs), relevante medische variabelen (case-mix) en een verantwoorde analyse, is Zorgladder het benchmarkplatform voor alle zorgaanbieders in Nederland.

Zorgladder bereikt dit doel op basis van de volgende vijf kernwaarden; Online, Eenvoudig, Transparant, Veilig, Onafhankelijk.

Zorgladder, Verbetert je zorg
Zorgladder benchmark platform

1. Online: Continue online verwerking van aangeleverde data door middel van een gebruiksvriendelijke analysetool voor zorgaanbieders. Benchmark feedback is direct te bekijken via handige apps of het webportaal.

2. Eenvoudig: Het verzamelen en analyseren van de data gebeurt met minimale belasting van de zorgverlener en patiënt, bij voorkeur als “onzichtbaar” onderdeel van de dagelijkse praktijk.

3. Transparant: Het is te allen tijde volledig inzichtelijk voor welke analyses de data is gebruikt en welke onderzoeksmethoden daarbij zijn gebruikt. De benchmark data wordt gedeeld op anoniem niveau. Alleen de zorgaanbieder zelf kan kiezen om data herleidbaar te maken naar zorgaanbieder of zorgverlener niveau; hún privacy is dus óók geborgd.

4. Veilig: De privacy van de patiënten en zorgverleners staat boven alles. Daarom verwerkt Zorgladder alle data in lijn met de WGBO en Wbp. De beveiliging is conform NEN7510, NEN7512 en NEN7513.

5. Onafhankelijk: Zorgladder opereert als onafhankelijk platform en laat zich adviseren door een breed samengestelde klankbordgroep.

AANDACHTSGEBIEDEN

Binnen de pilot van de Zorgladder wordt gestart met vier aandachtsgebieden. Dit zijn oogheelkunde, dermatologie/flebologie, hand-pols chirurgie en orthopedie. Binnen oogheelkunde en dermatologie/flebologie is de verzameling van PROMs-data inmiddels gestart. De andere twee aandachtsgebieden volgen in de loop van 2017. Eind 2017 wordt bekeken welke nieuwe aandachtgebieden kunnen aansluiten op de Zorgladder.

ACTUELE VRAGENLIJSTEN

Bij de keuze voor een PROM-vragenlijst volgt de Zorgladder de adviezen van de betreffende wetenschappelijke verenigingen. Om de kwaliteit van de data te vergroten, stelt de Zorgladder nadrukkelijk dat de vragenlijsten in een Nederlandse versie zijn gevalideerd. Onderstaande lijst met in gebruik zijnde vragenlijsten zal steeds worden geactualiseerd.

Actuele vragenlijsten binnen oogheelkunde:
Catquest-9SF

  Actuele vragenlijsten binnen dermatologie/flebologie:
VEINES-QOL/Sym

Deelnemers

Op dit moment participeren de volgende zorgaanbieders in de Zorgladder.

Privacy & security

Hoe gaat Zorgladder om met persoonsgegevens?

Zorgladder wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Om dit te realiseren wordt aan zorgaanbieders gevraagd PROMs-vragenlijsten en medische variabelen van patiënten te verzamelen. Zorgaanbieders leveren deze gegevens in anonieme vorm ter analyse aan bij Zorgladder. Zorgladder verwerkt gegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb).

Privacy & security beleid

Voor het veilig verzamelen van PROMs door diverse meetbureaus en het analyseren van deze gegevens op het benchmark platform, hanteert Zorgladder de volgende beveiligingsprincipes:

  • Data-analyse gebeurt enkel op de anonieme data en via een gescheiden systeem
  • Beheerders van Zorgladder en meetbureaus voor het verzamelen van PROMs zijn NEN7510/ISO27001 gecertificeerd
  • Toegang tot data wordt conform NEN7513 gelogd op gescheiden systemen
  • Toegang tot persoonlijke gegevens is met 2-factor authenticatie beveiligd (NEN7512)
  • Opslag van persoonlijke gegevens gebeurt in geïsoleerde ‘encrypted’ containers
  • Gescheiden opslag van medische uitkomsten en persoonlijke gegevens (zoals naam en geboortedatum)
  • Back-end systemen voor beheer worden beveiligd met multi-factor authenticatie

Organisatie

De Zorgladder heeft een netwerk van experts om zich heen verzameld die de Zorgladder informeert en adviseert over ontwikkelingen rond PROMs in het algemeen, de analyses van specifieke PROMs daarbinnen en ICT-gerelateerde thema’s. Vanuit dit netwerk van experts wordt een klankborgroep geformeerd. De klankbordgroep zal fungeren als een algemene Raad van Advies, die gevraagd en ongevraagd advies geeft op diverse thema’s. Door experts van verschillende zorg- en onderzoeksinstellingen te betrekken geeft de Zorgladder invulling aan haar onafhankelijke positie. Zodoende kan er een onafhankelijk platform worden ontwikkeld, welke toegevoegde waarde biedt aan de (informatie)behoefte van zijn eindgebruikers.

Amely Hartgring

Manager Zorgladder a.hartgring@zorgladder.nl

Dorothee Peters

Beleidsadviseur Zorgladder d.peters@zorgladder.nl

Contact

Zorgladder

Postbus 340
2700 AH Zoetermeer
(070) 31 77 980

info@zorgladder.nl
www.zorgladder.nl


Mee doen?

Wilt u ook meedoen en ontvangt u graag een aantrekkelijk voorstel van Zorgladder?
Stuur dan een mailtje naar info@zorgladder.nl